Cisza jest głosów zbieraniem.

Inicjatywa

Misja

MODLITWA ZWOLENNIKÓW DUCHOWEJ ADOPCJI

Modlitwę "Misję" polecamy
krzewicielom, animatorom oraz adoptującym duchowo.
"Misja" jest moralnym drogowskazem zaangażowania
w służbie tej idei, drogą miłości miłosiernej, pokory
oraz bezinteresowności.

Boże Zbawicielu jestem Twoim sługą,
w świecie miłości i okrucieństw.
Byłeś tu i jesteś czyniąc dobrze.
Dlatego proszę

Jak uczyniłeś wielu, uczyń i mnie podobnym do laski,
na której każdy, kto tego pragnie może się wesprzeć bezpiecznie,
a później nie dziękując postawić w kącie.

Obdarz mnie mocą ducha bym nie przestał być sobą
nawet wtedy, gdy ludzie mnie odrzucą
i dopiero po czasie zechcą znowu użyć, lub zapomną zupełnie.

Ochroń mnie przed pragnieniem bycia laską piękną,
dla której szuka się miejsc zaszczytnych,
aby budząc podziw stała się ozdobą, której nie wolno dotknąć,
gdyż jest zbyt cenna w obłędnej licytacji pozornych wartości.

Ochroń mnie również przed zbędną czcią
i przed wszystkim co bywa podobne do orderu za zdradę
o której nikt nie wie.

Ty jednak Panie pamiętaj o mnie,
bo przecież ciągle należę do Ciebie.
Spraw, bym należał zawsze.

Ks. Józef Pyrek SDS

___________________________
Życie ludzkie
W okowach śmierci
Niszczenie ludzkiego życia

Zaproszenie do Duchowej Adopcji
Świadectwa
Ku afirmacji życia
Poznawanie Duchowej Adopcji
Podejmowanie i praktyka D.A.
Liturgia i organizacja

Formacja duchowa
Historia
Dokumentowanie
Rozgałęzianie Duchowej Adopcji
Dodawanie nowych dokumentów
Narzędzia społecznej odnowy moralnej
Gdzie istnieją ośrodki pomocy dla życia
Praktyczne Wademekum Animatora D.A.
___________________________

Formacja duchowa

Animator, lub podejmujący Duchową Adopcję, dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu formacji swego duchowego wnętrza powinien otrzymać
odpowiednią wiedzę, która pomogłaby mu ukształtować sumienie i charakter, by mógł w sposób godny i sprawiedliwy wypełniać swoje posłannictwo.
Autentycznym i pewnym źródłem, z którego każdy katolik może czerpać nauki moralne jest Katechizm Kościoła Katolickiego, cenny depozyt wiary.

Katechizm jest "wykładnią zasad wiary Kościoła i nauki katolickiej. Przekazuje wiedzę poświadczoną przez Pismo Święte, tradycję katolicką i Urząd
Nauczycielski Kościoła, a także przez duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i Świętych Kościoła, by umożliwić lepsze poznanie misterium
chrześcijańskiego i ożywienie wiary Ludu Bożego; zawiera zdrową doktrynę i dostosowany jest do życia dzisiejszych chrześcijan, podaje zasady
chrześcijańskiego postępowania na podstawie przykazań i modlitwy chrześcijańskiej. Jest owocem współpracy całego Episkopatu Kościoła Katolickiego.
Jest kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności, która jest punktem odniesienia do formacji duchowej wiernych"
(Jan Paweł II, wstęp do KKK).

W "Katechizmie" została wyartykułowana przejrzyście cała problematyka nauki wiary, której szczegółowe treści tematycznie uporządkowane objaśnia
każda z 2865 pozycji tego cennego dzieła. Znaczna liczba nagromadzonych w "Katechizmie" tematów, mogłaby animatorom, czy adoptującym
nastręczać pewnych trudności z wyszukiwaniem i wyborem treści związanych z ich posługiwaniem.

Opracowanie zaś tematu formacji duchowej w postaci wyboru tekstów z poszczególnych pozycji "Katechizmu" byłoby powieleniem jego treści.
Dlatego, dla tego celu formacji duchowej, wyszczególniono jedynie indeks wybranych tematów, związanych z posłannictwem Duchowej Adopcji.

Indeks obejmuje dwie grupy tematów szczegółowych:
- tematy obejmujące formację duchową osób pełniących posługę duchowej adopcji - jednej z rodzajów (adoptującego, animatora, krzewiciela)
- oraz zasady wiary związane z problematyką małżeństwa, rodziny, "życia dzieci poczętych", a przez to z Duchową Adopcją.
- treści wybranych tekstów z KKK mogą stanowić lekturę dla wybranego przez osobę adoptującą duchowo jego postanowienia adopcyjnego,
na przykład do zobowiązania codziennego odmawiania modlitwy "Misja" i odczytywania kolejno poszczególnych treści KKK (z załączonego indeksu
wybranych tekstów); mogą też służyć dla pojedynczego wyboru i rozpoznawania jakiegoś interesującego tematu, jako autentycznego źródła wiedzy
w świetle wiary Kościoła katolickiego.

Numery pozycji wymienione w indeksie pod każdym z tematów, odnoszą się do odpowiednich nr tekstów szczegółowych na wymienionej stronie
"Katechizmu".

 

Indeks wybranych tematów z Katechizmu Kościoła Katolickiego, dla duchowej formacji osób związanych z Duchową Adopcją
(Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie Pallottinum 1994 r.)

1. Moralność czynów ludzkich - str. 414 poz. 1749, 1751-1756, 1759

2. Moralność uczuć - str. 416 poz. 1762, 1764-1766, 1768, 1775

3. Sumienie moralne - str. 418 poz. 1776-1782, 1787-1789, 1781, 1792, 1794

4. Życie moralne i świadectwo misyjne - str. 468 poz. 2044-2046

5. Formowanie sumienia - str. 420 poz. 1783-1785

6. Wybierać zgodnie z sumieniem - str. 420 poz. 1786, 1787, 1789

7. Sąd sumienia - str. 421 poz. 1790-1794

8. Cnoty ludzkie - str. 422 poz. 1803, 1804, 1810, 1811, 1833

9. Cnoty kardynalne - str. 423 poz. 1805-1809

10. Wiara, nadzieja, miłość - str. 480 poz. 2087-2094

11. Dary Ducha Świętego - str. 429 poz. 1830-1832

12. Miłosierdzie i grzech - str. 430 poz. 1846-1848

13. Definicja grzechu - str. 431 poz. 1849-1851

14. Zróżnicowanie grzechu - str. 432 poz. 1852, 1853

15. Ciężar grzechu, grzech śmiertelny i powszedni - str. 432 poz. 1854-1864

16. Rozprzestrzenianie się grzechu - str. 434 poz. 1865-1869

17. Naturalne prawo moralne - str. 451 poz. 1955-1960

18. Prawo ewangeliczne - str. 454 poz. 1865-1874

19. Usprawiedliwienie - str. 457 poz. 1987-1995

20. Łaska - str. 459 poz. 1996-2005

21. Zasługa - str. 462 poz. 2006, 2008-2011

22. Świętość chrześcijańska - str. 463 poz. 2013-2016

23. Różne formy czystości - str. 530 poz. 2348-2350

24. Wykroczenie przeciw czystości - str. 530 poz. 2351-2356

25. Integralność osoby, integralność daru z siebie - str. 528 poz. 2338-2345, 2346-2347

26. Oczyszczenie serca - str. 563 poz. 2517-2519

27. Walka o czystość - str. 563 poz. 2500-2525

28. Poszanowanie prawdy - str. 558 poz. 2488-2492

29. Żyć w prawdzie, dać świadectwo prawdzie - str. 553-554 poz. 2465-2470, 2471-2474

30. Wykroczenie przeciw prawdzie - str. 555 poz. 2475-2487

31. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu - str. 558 poz. 2493-2499

32. Ubóstwo serca - str. 568 poz. 2544-2547

33. "Chcę widzieć Boga" - str. 569 poz. 2548-2550

34. Modlitwa jako dar Boga, jako przymierze, jako komunia - str. 575-576 poz. 2559, 2561, 2562-2564, 2565

35. Jezus uczy modlitwy, Jezus wysłuchuje modlitwy - str. 589, 587 poz. 2607-2615, 2616

36. Modlitwa Maryi Dziewicy - str. 590 poz. 2617-2619

37. Życie modlitwy - str. 607 poz. 2697-2699

38. Modlitwa ustna - str. 607 poz. 2700-2704

39. Rozmyślania i kontemplacja - str. 608, 609 poz. 2705-2708 2709-2717

40. "Przyjdź Duchu Święty" - str. 601 poz. 2670-2672

 

Indeks wybranych tematów z Katechizmu Kościoła Katolickiego - zasady wiary związane z obroną życia i rodziny
(Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie Pallottinum 1994 r.)

1. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" - str. 94 i 527 poz. 369, 2331-2336

2. Małżeństwo w porządku stworzenia - str. 379 poz. 1602-1605

3. Małżeństwo w Panu - str. 382 poz. 1612-1617

4. Małżeństwo pod pedagogią Prawa - str. 381 poz. 1609-1611

5. Małżeństwo pod panowaniem grzechu - str. 380 poz. 1606-1608

6. Małżeństwa mieszane i różnica religii - str. 386 poz. 1633-1637

7. Węzeł małżeński - str. 387 poz. 1639-1640

8. Zgoda małżeńska - str. 385 poz. 1625-1632

9. Dobra i wymagania oraz wierność miłości małżeńskiej - str. 389 poz. 1643, 1646-1651

10. Łaska sakramentalna małżeńska - str. 388 poz. 1641, 1642

11. Jedność i nienaruszalność małżeństwa - str. 389 poz. 1644, 1645

12. Otwartość na płodność, płodność małżeńska - str. 392, 534 poz. 1652-1654, 2366-2372

13. Dzieci jako dar - str. 536 poz. 2373-2379

14. Miłość i wierność małżeńska - str. 532 i 533 poz. 2360-2363, 2364-2365

15. Wykroczenia przeciw godności małżeństwa - str. 537 poz. 2380-2381

16. Rozwód - str. 537 poz. 2382-2386

17. Inne wykroczenia przeciw godności małżeństwa - str. 538 poz. 2387-2391

18. Dziewictwo dla Królestwa Bożego - str. 383 poz. 1618-1620

19. Natura rodziny - str. 502 poz. 2201-2203

20. Rodzina chrześcijańska - str. 503 poz. 2204-2206

21. Rodzin i Królestwo Boże - str. 508 poz. 2232-2233

22. Rodzina i społeczeństwo - str. 503 poz. 2207-2210

23. Obowiązki rodziców, obowiązki dzieci - str.506 i 505 poz. 2221-2231, 2214-2220

24. Równość i różnice między ludźmi - str. 447 poz. 1934-1938

25. Poszanowanie osoby ludzkiej - str. 446 poz. 1929-1932

26. Poszanowanie godności człowieka (zgorszenie) - str. 519 poz. 2284-2287

27. Poszanowanie zdrowia, poszanowanie życia ludzkiego - str. 519.513 poz. 2288-2291, 2260-2261

28. Poszanowanie osoby i badania naukowe - str. 520 poz. 2292-2296

29. Zabójstwo zamierzone - str. 515 poz. 2268, 2269

30. Uprawniona obrona - str. 514 poz. 2263-2267

31. Przerywanie ciąży - str. 515 poz. 2270-2275

32. Przyrzeczenia i śluby - str. 483 poz. 2101-2103

33. Modlitwa wstawiennicza, uwielbienia, prośby i dziękczynna - str. 595 i 593
poz. 2634-2636, 2639-2642, 2629-2633, 2637, 2638, 592, 594

34. Adoracja, modlitwa, ofiara - str. 482 poz. 2096-2100

35. Błogosławieństwo i adoracja - str. 592 poz. 2626-2628

36. Miejsca sprzyjające modlitwie - str. 606 poz. 2691

37. W jaki sposób nasza modlitwa jest skuteczna? - str. 615 poz. 2738-2741

38. Wytrwać w modlitwie - str. 615 poz. 2742-2745

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
20 0.038667917251587